Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

 

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

 

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.

1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.

1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s výší ceny za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

 

2. Objednávky

2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).

2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množství zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).

2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).

2.4 Zaslaná poptávka a objednávka je považována za souhlas s využitím nezbytně nutných kontaktních/osobních údajů pro vyřízení poptávky a obchodního případu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016.

 

3. Ceny zboží a služeb

3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle dodavatelových aktuálních ceníků. O případných změnách cen vyrozumívá dodavatel odběratele předem.

3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.

3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné ve výši 250,- Kč bez DPH (v případě zateplených   zásilek 350,- Kč bez DPH). U dodávek zboží v hodnotě 4.000,- Kč bez DPH a vyšší hradí balné a poštovné/přepravu v rámci České republiky dodavatel (netýká se poštovného u objednávek kalibrací).

3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

 

4. Platební podmínky

4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.

4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 14 dnů, pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta splatnosti.

4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení 

v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

 

5. Dodání

5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).

5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.

5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

 

6. Odpovědnost za škody

6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží překontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavateli do  2 pracovních dnů.

6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.

6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy,  a je o tom pořizován zápis.

6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.

6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.

6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

 

7. Použití občanského zákoníku

7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

 

V Ostravě dne 4.1.2023.

Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel

 

EUREX MEDICA, spol. s r.o.

Výstavní 604/111

703 00 Ostrava – Vítkovice

Tel.: 599 526 510, 

e-mail: info@eurexmedica.cz 

e-mail: expedice@eurexmedica.cz

web: http://www.eurexmedica.cz

 

© eurex created by ha-vel family s.r.o.
Siemens v České republice   Hemedis   Summit Medical Group - Products for the Global Healthcare Market   Fenwal - Transformace Transfuzního Lékařství   LogTag Recorders